شناسنامه آب فروشگاه

شناسنامه آب فروشگاه

 • مشخصات محل

 • سرویس بهداشتی

 • تعداداهرمیپیچشیحیاطیلوازم کاهنده 
  افزودن یک ردیف جدید
  توجه: برای هر ستون فقط عدد درج شود
 • تعداداهرمیپیچشیحیاطیلوازم کاهنده 
  افزودن یک ردیف جدید
  نکته: فقط تعداد روشویی مربوط به سرویس بهداشتی درج شود. توجه: برای هر ستون فقط عدد درج شود
 • آبدارخانه و سایر روشویی ها

 • تعداداهرمیپیچشیحیاطیلوازم کاهنده 
  افزودن یک ردیف جدید
  نکته: فقط تعداد روشویی ها به غیر از سرویس بهداشتی درج شود. توجه: برای هر ستون فقط عدد درج شود
 • کولر آبی

 • آبیاری فضای سبز