مشخصات عمومی پیمانکار تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد یک