لیست دوره های گروه عمران

ردیف نام دوره تئوری

(ساعت)

عملی

(ساعت)

تاریخ شروع دوره لینک ثبت نام
۱ نظارت بر اجرای عملیات تخریب ساختمان ۲۴ ۱۱ ثبت نام
۲ مدیریت اجرایی کارهای ساختمان درجه یک ۵۸ ۳۲ ثبت نام
۳ ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی HSE ۳۶ ۱۴ ثبت نام
۴ کارور اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار Arclew ۲۰ ۲۸ ثبت نام
۵ طراح نقشه های ساختمانی با نرم افزار REVIT ARCHITECTUER ۲۰ ۵۲ ثبت نام
۶ بکارگیری آیین نامه ها و استاندارهای ایمنی در عملیات ساختمانی ۳۲ ۱۶ ثبت نام
۷ به حداقل رساندن ضایعات در محل ساخت و ساز ۱۶ ۳۲ ثبت نام
۸ نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی ۲۳ ۱۷ ثبت نام
۹ مسئول گودبرداری و ایمن سازی و خاکبرداری ۵۰ ۴۰ ثبت نام
۱۰ کار ایمن و بهداشت حرفه ای در صنعت ساختمان ۱۶ ۳۲ ثبت نام
۱۱ طراح هیدرولیکی با برنامه HEC-RAS ۱۰ ۳۸ ثبت نام
۱۲ طراح هیدرولیکی با برنامه HEC-HMS ۱۶ ۳۲ ثبت نام
۱۳ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه ساختمانی ۳۲ ۱۶ ثبت نام
۱۴ طراح لوله های آبرسانی با مخازن ثابت و متغیر WESENT ۵۳ ۵۹ ثبت نام
۱۵ طراح سیستم جمع آوری آب های سطحی با نرم افزار STROM ۱۴ ۲۶ ثبت نام
۱۶ طراح پمپ برای ایستگاه پمپاژ نا با نرم افزار PUMP ۷ ۲۵ ثبت نام
۱۷ طراح اجزاء سیستم آبرسانی با نرم افزار LOOP ۱۰ ۲۲ ثبت نام
۱۸ مدیریت ریسک در قرارداد ۱۶ ۱۶ ثبت نام
۱۹ مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PM BOK ۳۵ ۳۰ ثبت نام
۲۰ شناخت و بکارگیری انواع پیمان و قراردادها ۳۲ ۳۲ ثبت نام
۲۱ محاسبه کار انجام شده بر حسب قیمتهای مندرج در پیمان و ضرایب مربوطه ۳۲ ۸ ثبت نام
۲۲ انجام متره و برآورد به کمک نرم افزار ۱۶ ۳۲ ثبت نام
۲۳ مدل سازی سازه های فولادی و بتنی بوسیله نرم افزار REVIT STRUCTURE ۱۴ ۵۶ ثبت نام
۲۴ برنامه ریز و کنترل کننده پروژه ۷۲ ۵۵ ثبت نام
۲۵ طراحی سازه های هیدرولیکی کانالها ۳۷ ۵۲ ثبت نام
۲۶ تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز شهری ۴۹ ۲۱ ثبت نام
۲۷ انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی ۱۵ ۲۵ ثبت نام
۲۸ برنامه زیری و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft MSP ۸ ۳۲ ثبت نام
۲۹ بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمان ۷۰ ۴۰ ثبت نام