لیست دوره های گروه ایمنی و بهداشت

ردیف نام دوره تئوری

(ساعت)

عملی

(ساعت)

تاریخ شروع

دوره

لینک

ثبت نام

۱ بکارگیری الزامات بهداشتی و ایمنی در محیط کار ۶ ۱۴ ثبت نام
۲ پاکبان ۴۵ ۱۳۵ ثبت نام
۳ ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی ۱۷ ۴۳ ثبت نام
۴ الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کارالکترونیک ۲۸ ۳۴ ثبت نام
۵ الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کاربرق ۳۰ ۲۴ ثبت نام
۶ بازرسی ایمنی ساختمان ۶۰ ۱۸۰ ثبت نام
۷ انجام کمکهای اولیه هنگام وقوع حادثه ۱۴ ۲۳ ثبت نام