لیست دوره های گروه مدیریت آب

ردیف نام دوره تئوری

(ساعت)

عملی

(ساعت)

تاریخ شروع

دوره

ثبت نام
۱ ایمنی و بهداشت حرفه ای ۴۲ ۱۲ ثبت نام
۲ مدیریت منابع آب برای شهروندان ۷ ۱۳ ثبت نام
۳ نظارت، کنترل، ارزیابی و بهینه سازی

در تصفیه خانه های آب و فاضلاب

۱۲ ۳۶ ثبت نام
۴ کاروری تعمیرات شبکه آبیاری ۴۰ ۳۰ ثبت نام