کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تصفیه خانه آب شماره دو