کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد دو