کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تصفیه خانه فاضلاب خین عرب