سامانه اموزشی سونرژی

سونرژی

در سامانه آموزش تعاملی سونرژی بسته های علمی و سرگرمی وِِیژه دانش آموزان دوره ابتدایی ارایه می شود. در این سامانه به موضوعات مرتبط با مصرف بهینه آب، مصرف بهینه برق، مصرف بهینه گاز، محیط زیست و آموزش های شهروندی پرداخته می شود. دانش آموزان بصورت رایگان در دوره ها شرکت می کنند، مراحل مختلف دوره ها را می گذرانند و در نهایت به قید قرعه جایزه می گیرند.
این سامانه می پردازد تا با راه حل سرگرمی به دنبال اموزش دانش آموزان باشد .

نمایی از سامانه سونرژی

 

از طریق لینک زیر میتوانید با عضویت در این سامانه از محتوا های آموزشی آن استفاده نمایید .

http://WWW.sonergy.ir