دوره های برگزار شده

دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در تصفیه خانه ها به مدت ۵۴ ساعت برای ۴۶ نفر از کارکنان تصفیه خانه آب سد دوستی برگزار شد.

دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در تصفیه خانه ها به مدت ۵۴ ساعت برای ۳۳ نفر از کارکنان کارکنان و پیمانکاران شرکت آبفا سبزوار برگزار شد.

دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در تصفیه خانه ها به مدت ۵۴ ساعت برای ۵۲ نفر از کارکنان کارکنان و پیمانکاران شرکت آبفا تربت حیدریه برگزار شد.

دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در حفاری و گودبرداری های آبفا به مدت ۲۴ ساعت برای ۶۲ نفر از کارکنان کارکنان و پیمانکاران شرکت آبفا مشهد برگزار شد.

دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در آب و فاضلاب به مدت ۵۴ ساعت برای ۴۳ نفر از کارکنان کارکنان و پیمانکاران شرکت آبفا نیشابور برگزار شد.

دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در بهره برداری از شبکه های آب و فاضلاب به مدت ۲۰ ساعت برای ۹۰ نفر از کارکنان کارکنان شرکت آبفا مشهد برگزار شد.

دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در حفاری و گودبرداری ها و قورانین و مقررات به مدت ۲۰ ساعت برای ۲۰ نفر از کارکنان کارکنان و پیمانکاران شرکت آبفا سبزوار برگزار شد.

دوره بکارگیری الزامات و آیین نامه های بهداشت و ایمنی کار به مدت ۱۰ ساعت برای ۴۱ نفر از کارکنان کارکنان شرکت آبفا مشهد برگزار شد.

دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در آب و فاضلاب به مدت ۵۴ ساعت برای ۱۶ نفر از کارکنان شهرک صنعتی توس برگزار شد.

دوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در آب و فاضلاب به مدت ۲۰ ساعت برای ۲۰ نفر از کارکنان شرکت آبفا خراسان رضوی برگزار شد.