دوره آموزشی HSE در پروژه های آب و فاضلاب در تصفیه خانه سد دوستی مشهد

دوره آموزشی «بکارگیری ایمنی و بهداشت حرفه ای در پروژه های آب و فاضلاب» ویژه  ۴۴ نفر از پرسنل مهندسی و اجرایی تصفیه خانه شماره ۳ مشهد (سد دوستی) در محل این تصفیه خانه به مدت ۵۴ ساعت برگزار گردید.