تقدیرنامه ها

 

رتبه برگزیده بخش استارتاپ های نمایشگاه شهر هوشمند با طرح Green Change در سال ۱۳۹۷